Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay

Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay bao gồm Google Cloud AI, Microsoft Azure AI, IBM Watson, Amazon AI và Salesforce Einstein. Chúng được sử dụng trong các lĩnh vực như học máy, xử lý ngôn...